ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስትያን ኣብ ጁባ ኣብ’ዚ ሕጂ ዘላቶ ደራጃ ንክትበጽሕ ብዝተፈላለየ መድረኽ ሓሊፋ እያ። እዛ ማሕበር ካብ ኤርትራ ብስራሕ ኢሎም  ብዝመጹ፡ እሞ ኸኣ ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያናት ዝነበሩን ብወንጌል ክርስቶስ ኣሚኖም ዳግም እተወልዱን ክርስትያናት ኣሕዋት ኢያ ተመስሪታ።

 

 ኣብ ፈለማ እቲ ዝነበረ ሕብረት ብምምጻእ ሓው ኣገልጋሊ ኣማኑኤል የማነ ኣብ ወርሒ12/2007 ከምኡ ‘ውን ኣብ ወርሒ 01/2008 ዝመጸ ሓው ኣገልጋሊ ገብሪት ኣብርሃን ዲሒሮም ‘ውን ዝተጸንበሩዎም ኣገልገልቲ ኣማኑኤል ጠዓመን ተስፋልደት ኣብርሃን በብግዚኡ ካልኦት ኣሕዋት ኣብ እተጸንበርሉን እቲ ሕብረት እናሓየለን ጥርናፈ ረኺቡን ቕርጺ ሒዙን ናብ ናይ ቤተክርስትያን ደረጃ ይብጻሕ እምበር፡ ኣቀዲሙ’ውን ብውሑዳት እቲ ምትእኽኻብ ምስ ግዜ እናሓየለን እናደኸመን ነይሩ’ዩ።

እዚ ከም’ዚ ኢሉ ከሎ እታ ብኣስታት ሸውዓተ ኣሕዋት ጠርኒፋ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ ኣመንቲ ኣሕዋት ዝጀመረት ሕብረት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዓቕሚ ሰባትን ብቡሱላት ኣገልገልትን እናዓበየት ብዝኸደትሉ መጠን ኣብ ወርሒ 05/2008 ቅዋም ነዲፎምን ስም ማሕበር ኣውጺኦምን ናይ መጀመርታ ምርጫ ሽማግለታት ብምግባር ካብ ሕብረት ናብ ቤተክርስትያን ተሰጋጊሮም። ኣብ’ዚ እዋን እዚ ከኣ እታ ሕብረት ማሕበር ኮይና፡ “ማሕበር ጁባ” ዝብል ስም ተዋሂብዋ።

ቀጺላ’ውን እዛ ማሕበር ካብ መፋርቕ 2009 ጀሚራ “ማሕበር ክርስትያናት ጁባ” ከምኡ ውን ኣብ ካልኣይ ግዜ ምርጫ ሽማግለታት  “ማሕበር ሕብረት ክርስትያናት ጁባ” ዝብል ስም ለቢሳ።

እዚ ማሕበር ክሳብ ኣብ ወርሒ 02/2010 ናቱ ኣዳራሽ ሰሪሑ ዘምልኸሉን ዝግልገለሉን ቦታ ዝረክብ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ደቡብ ሱዳናውያን ኣብያተ ክርስትያናት እዩ ዝግልገል ነይሩ። ገለ ካባኡ ንምጥቃስ ኣብ መፋርቕ 2007 ኣብ ጉደለ ዝርከብ ገዛ እንዳ ‘ጀሴፍ ላም’ ዝተባህለ ሓው ከምኡ’ውን ኣብ ካስተም ዝርከብ “ሚሊታሪ ቸርች” ተባሂሉ ዝፍለጥን ኣብ “ኣማኑአል ቸርች” ከባቢ ሃይ ሲነማ ከምኡውን ኣብ ፓስተር ፖል ዘገልግለሉ ዝነበረ ጁባ ራሓን እዮም ኣገልግልቶም ዘካይዱ ነይሮም።

ቀጺሉ ግና ናትና ዝኾነ ኣደራሽ ክህልወና ኣለዎ ብምባል ገና ንመስርሒ ዝኸውን ኣትስታት 150,000 SSP ከይሓዙ መርየት ተኻርዮም፡ በተን ኣብ ኢዶም ዝነበራ ትሕቲ 20% ናይ’ቲ ከስርሖም ዘኽእል ገንዘብ ሒዞምን ኣብ ኣምላኾም ተወኪሎምን ምስራሕ ጀሚሮም።

ብሓቂ ኣብ ኣምላኽ ዝተወከለን ልቡ ንዕዮ ኣምላኽ ዝሃበን ከም ዘይሓፍር ኩሎም ኣሕዋት ንመስርሒ ዘድሊ ንብረት ተማቒሎም ብምግዛእን፡ ጉልበት ዘለዎ’ውን ብጉልበቱ ኢደይ ኢድካ ኢሎም ኣብ ዝሓጸረ ጊዜ ነቲ ኣዳራሽ፡ ምስ ሰለስተ ናይ ቤት ጽሕፈት ክፍልታትን ክልተ ሽንትቤትን ወዲኦም ብወርሒ 02/2010 ኣብ ናቶም ኣዳራሽ ኩሉ ንጥፈታቶምን ኣምልኾኦምን ጀሚሮም። በዚ ውን ንኹሎም ኣብዚ ዕዮ ብገንዘቦምን ብጉልበቶምን ኢዶም ዘበርከቱ ኣሕዋት ኣብ ዕዮ ኣምላኽ ልብኹም ኣውዲቕኩም  ስለ ዝተሳተፍኩም ዓስብኹም ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣቢሄር ጎይታ ሰራዊት እዩ’ሞ ቀጽልዎ እናበልና እዛ ቤተክርስትያን እዚ ሕጂ በጺሐቶ ዘላ ደረጃ ንኽትበጽሕ መሰረት ናትኩምዩ’ሞ ባህ ይበልኩም ንብለኩም!!

ቀጺሉ ዘሎ ግዜ ማለት ድሕሪ ናቶም ዝኾነ ኣዳራሽ ምስርሖም እታ ማሕበር ብዝሒ ኣባላታ ኣስታት 150 ኣቢሉ በጽሐ፡ ኣብ ወርሒ 07/2010 ንሳልሳይ ግዜ ምርጫ ሽማግለታት ኣካይዶምን ሓደ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልጋሊ - ሓው ሓረጎት ብርሃነ - መሪጾም። እዛ ማሕበር ድሕርዚ ንኣስታት ሓደ ዓመት ማለት ክሳብ 07/2011 ንራብዓይ ግዜ ዝተካየደ ምርጫ ሽማግለታት ከምቲ ዘላቶ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ካብ’ዚ ግዜ’ዚ ግን ኣስታት ትሽዓተ ወርሒ ማለት ክሳብ ኣብ ወርሒ 04/2012 ሓው ኣገልጋሊ መሓሪ ዑቑባይ ካብ ናይሮቢ ዝመጽእ ብዘይ ናይ ሙሉእ ግዜ ኣገልጋሊ ክትጸንሕ ኪኢላ።                                           

ብድሕርዚ ብደገፍ ጎይታ፡ ኣገልጋሊ ሓው መሓሪ ዑቑባይ ካብ ናይሮቢ፡ ምስኡ’ውን ክልተ ኣገልገልቲ ዮሴፍ ጎይትኦምን መብራህቱ ገብረመድህንን ብምዃን፡ ሰለስተ ናይ ሙሉእ ግዜ ኣገልገልትን ሰለስተ ድማ ሽማግለታትን ኮይኖም ነቲ ዕዮ ኣምላኽ ክዓዩን ስሩዕ መንፈሳዊ ንጥፈታት ከካይዱን ጀሚሮም።

ካብ’ዚ ግዜ’ዚ ጀሚሩ እታ ማሕበር ብቁጽሪ እናዓበየት ኣስታት 400 – 500 ዝበጽሑ ኣመንቲ ከምኡውን ቁጽሪ ዝድሕኑን ዝማሃሩን እናዓበየ ኸደ። ኣብ 08/2012 እቲ ቅዋም ተማሓይሹ ስም ማሕበር ውን ካብ “ማሕበር ሕብረት ክርስትያናት ጁባ” ናብቲ ሕጂ እትጽወዓሉ ዘላ “ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስትያን ኣብ ጁባ” ተቐይሩ።

ራእይ ቤተክርስትያን  “ንእግዚኣቢሄር ብቑዕ ህዝቢ ምድላው “ ኮይኑ፡ እዚ ማለት ብህይወቱን ብናብርኡን ኣብ ዓለም ጽልዋ መንግስቲ ኣምላኽ ዘምጽእ ብቑዕ ወደ መዝሙር ክርስቶስ ምፍራይ እዩ። (ሉቃ 1፡17)

ቤተክርስትያን ብርሃን ወንጌል ነዚ ራኢይ ንምፍጻም ኣብ ኩለንትናዊ ዕዮ ወንጌል ብምዕያይን ዓመታዊ መደባታ ብምስራዕን ንጥፈታታ በርባዕተ ናይ ሙሉእ ግዜ ኣገልገልትን ሰለስተ ሽማግለታትን ከምኡ ‘ውን ብዙሓት ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብቲ ዘሎ ክፍልታት ኣገልግሎት ብመሪሕነትን ብንጡፍ ኣገልግሎትን ብምስታፍ ራእይኣ ኣብ ምፍጻም ትርከብ ኣላ።

ኣብቲ ፈለማ እዛ ማሕበር እግሪ ተኺላ ናብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ንኽትበጽሕ ዓቢ ኣበርክቶ ዝነበሮም ኣገልገልቲ ፡-

  • ፓ/ር ስምኦን የማነ ኣብ ዝተፋላለየ ግዜታት እናመጸ ንጥርናፈን ምንቕቓሕን ዓቢ ግደ ጌሩን ከም ውን እቶም ዝነበሩ ውሑዳት ኣሕዋት ተኣኪቦም ዘምልኹሉን ዝመሃሩሉን ገዛ ስለ ዘይነበሮም ምስ ኣሕዋት ደቡብ ሱዳናውያን ብምርኻብ ተጠርኒፎም ዝግልገሉሉ ቤትን ኣዳራሽን ከምህልዎም ገይሩ፡ እዚ ሰናይ ግብሪ ኣብ ልቢ ኩሎም ቅዱሳን ዓቢ ተዘክሮ ገዲፉ እዩ’ሞ እግዚኣቢሄር ዘመን ህይወቱን ኣገልግሎቱን ይባርኽ።

  • ኣገልገልቲ ደቡብ ሱዳናውያን  ሓውና ጆሴፍ ላም፡ ከምኡ’ውን ክሳብ ሕጂ ምስ ቤተክርስትያን ዝተሓባበር ዘሎ ፓ/ር ፖል፡ ኮታ ኩሎም ኣዳራሻቶም ዝሃቡ ኣሕዋት ደቡብ ሱዳናውያን ከየመስገናዮም ክንሓልፍ ኣይንፈቱን።

  • ኣገልጋሊ ፓ/ር ኪሮስ ተስፋይ ውን ኣብቲ ኣብ ጅባ ዝቐነየሉ ግዜታት ትምህርትታት ብምምሃር ንዓቢ ምንቕቓሕ ኮይኑና‘ዩ’ሞ ጎይታ ኣገልግሎቱ ይባርኽ።

  • ከምኡ’ውን ኩሉኹም ካብ ፈለማ ምጅማር ናይ’ቲ ሕብረት ክሳብ ሕጂ ብገንዘብኩምን ብጉልበትኩምን ነቲ ዕዮ ኣምላኽ ብዙሕ ዝጸዓትኩም ኣሕዋት ጁባ ስለቲ ዘጽናሕኩምልና መሰረት፡ እግዚኣሄር ይባርኽኩም እናበልና ብስም ቤተክርስትያን ከየመስገንናኩም ክንሓልፍ ኣይንፈቱን።