ወንጌል ማለት ጥዑም ዜና ማለት እዩ፡ ሰባት ነዚ ጥዑም ዜና ብምስማዕ እዮም ናብ ምድሓን ዝመጹ። ትሕዝቶ ናይዚ ጥዑም ዜና ድማ፡ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ከም ዘፍቅሮም፡ ካብ ፍቕሩ ዝተላዕለ ድማ ወዱ ኣብ መስቀል ክሳዕ ዝህብ፡ ክሳብ ክንድዚ ከም ዘፍቅሮም፡ ይነግር። ካብዚ ዝተላዕለ ሰብ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብበጃነት የሱስ ክርስቶስ ብምእማን እምበር ብናቱ ግብሪ ጽድቂ ከምዘይኣቱ ምርዳኣ እዩ። “ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኹሉ ምእንቲ ኽድሕን እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ።” ዮሃ3፡16። 

ጎይታ የሱስ ካብ ሞት ድሕሪ ምትንሳኡ ንሰማይ ክዓርግ እንከሎ፡ ነታ ኣካሉ ዝኾነት ማሕበር ዓቢ ሕድሪ ሂብዋ ከይዱ፡ “ስለዚ ኺዱ ንኹሎም ኣህዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቕኩም፡ ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ኺሕልዉ ኸኣ እናመሃርኩም፡ ደቂ መዛሙርቲ ግበርዎም።” ማቴ28፡19-20 ስለዚ ናይ ማሕበር ኣምላኽ ዝዓበየ ተልእኾ እዚ እዩ። ነዚ ብምግንዛብ ድማ ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስትያን፡ ነዚ ኣገልግሎት ብዕቱብ ሒዛ ትሰርሓሉ። 

እዚ ክፍሊ ኣገልግሎት ኣገልገልቲ ናብ ከተማ ብምውጻእ ንዘይደሓኑ ሰባት ብኣርባዕተ ቋንቋታት ማለት ትግርኛ: ኣምሓርኛ: እንግሊዝኛን  ዓረብኛን ወንጌል ይሰብኽ፡ ናይ ጸሎትን ቃል ኣምላኽን ጊዜውን ኣብ መንጎ ኣባላቱ ይሰርዕ። 

ናይ እዚ ክፍሊ ናይ ኣገልግሎት ግዜ ከምዚ ዝስዕብ ይመስል ፦

  • ኩሉ ጊዜ ሰኑይ ካብ 6:30 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ 9:00 ድሕሪ ቀትሪ ናይ ጸሎትን ቃል ኣምላኽን ግዜ
     
  • ኩሉ ግዜ ረቡዕ ካብ 6:30 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ 7:00 ድሕሪ ቀትሪ ናይ ጸሎት ግዜ

  • ካብ 7:00 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ 9:00 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ከተማ ወጺኻ ዝግበር ናይ ምስክርነት ግዜ።

ኣብ‘ዚ ኣገልግሎት ክትሳተፉ እትደልዩ ኣሕዋትን ኣሓትን ክትመጹ: ከተገልግሉ እቲ ኣፍ ደገ ክፉት እዩ፡ ጎይታ ይባርኩም።